RODO

Kto jest administratorem Twoich danych ?
Administratorem Twoich danych osobowych, jest Komitet Społeczny „Biegniemy dla Wojtka”.

Po co przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Dane uczestników biegu są przetwarzane w celach:

 • stworzenia pakietu startowego składającego się z indywidualnego numeru startowego
 • wysłania informacji o zajętym miejscu w biegu

Czy udostępniamy/przekazujemy komuś Twoje dane osobowe (kto ma do nich dostęp) ?
Jeżeli wysłałeś zgłoszenie, odbiorcą twoich danych osobowych będą podmioty/osoby wymienione w punkcie poprzednim. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym innym osobom ani podmiotom.
Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?
Dane osobowe jakie zamieszczasz w zgłoszeniu na bieg składają się z kilku części: imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, miasta zamieszkania, numer telefonu  oraz adresu email. Miasto zamieszkania i numer telefonu zostaną nieodwracalnie usunięte z dniem 8 czerwca 2019 r. Imię i nazwisko będzie widniało na internetowej liście uczestników biegu do momentu kiedy zażądasz ich usunięcia. Twoje żądanie usunięcia Twoich danych przed zakończeniem biegu zostanie spełnione niezwłocznie. Wiązać się to jednak będzie z brakiem możliwości wzięcia udziału w biegu.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U.2017.0.1223 t.j.) oraz Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą wyrażasz wypełniając i wysyłając e-formularz zgłoszenia w zakresie publikacji danych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne ?
Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w biegu.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • zakwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych,
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z celem dla którego zostały zebrane,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych.

f) masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla osób nadsyłających zgłoszenia do beigu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w korespondencji jest Komitet społeczny „Biegniemy dla Wojtka”, e-mail: biegniemydlawojtka@gmail.com.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w biegu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Ciebie zgoda.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu biegu lub odwołania udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje brak możliwości udzielenia pomocy w ramach Akcji.